logo ITAKA logo 116 000

Czym są porwania rodzicielskie?

Porwanie rodzicielskie - zdarzenie, w wyniku którego jedno z rodziców lub opiekunów prawnych posiadających władzę rodzicielską bez woli i wiedzy drugiego z nich pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje osobę małoletnią na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna prawnego posiadającego władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z małoletnim w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie.

Porwaniem rodzicielskim nie jest sytuacja, kiedy dziecko zostało wywiezione lub zatrzymane na stałe przez rodzica, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. W takich okolicznościach rodzic, który został pozbawiony kontaktu z dzieckiem ma prawo zgłosić sprawę na policję i żądać podjęcia działań poszukiwawczych. Udając się na policję należy zabrać ze sobą aktualnie obowiązujące orzeczenie sądu dotyczące sytuacji prawnej dziecka.

Dlaczego nie jest to rozwiązanie? Jakie są konsekwencje?

Brak porozumienia między rodzicami co do podziału władzy rodzicielskiej, czy miejsca zamieszkania, a nawet zwykła chęć zemsty na byłym partnerze nierzadko powodują, że jeden z rodziców samowolnie zabiera dziecko w nieznane miejsce. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji takiej decyzji – jaką krzywdę wyrządzają dziecku. Powszechnie panuje przekonanie, że dziecko przebywając z jednym z rodziców jest z założenia bezpieczne. Praktyka wygląda inaczej. Izolowanie dziecka od drugiego rodzica wyrządza mu ogromną krzywdę. Rodzice porywający własne dziecko bardzo często uciekają się do działań, które będą miały ogromny wpływ na ich późniejsze życie. Nierzadko zdarza się, że dziecko zmuszane jest do posługiwania się nieprawdziwym imieniem i nazwiskiem, słyszy, że drugi rodzic go nie kocha, nie chce utrzymywać z nim kontaktu, lub że nie żyje. Dzieci nie chodzą do przedszkoli i szkół, nie mogą spotykać się z dziadkami, dalszą rodziną i innymi dziećmi. Zdarza się, że w wyniku porwania rodzicielskiego dochodzi do rozdzielenia rodzeństwa. Częste są też przypadki ukrywania dziecka w nieodpowiednich warunkach, takich jak opuszczony dom, piwnica.

Choć prawo polskie nie traktuje porwania rodzicielskiego jako przestępstwo konsekwencje są dotkliwe także dla rodzica, który uprowadził dziecko. Drugi rodzic ma możliwość zgłoszenia zaginięcia dziecka oraz wszczęcia procedury postępowania przed sądem w zakresie ustalenia miejsca pobytu dziecka, ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich, nakazu wydania dziecka. Wiąże się to z obowiązkiem stawiennictwa na rozprawach, poświęcaniem czasu i ponoszeniem kosztów. Ponadto jest to sytuacja stresująca, zarówno dla rodzica, który podjął taką decyzję, jak i dla dziecka, któremu oprócz opisanych powyżej zagrożeń udziela się stres rodzica.

Projekt współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu Daphne
Telefon w Sprawie
Zaginionego Dziecka i Nastolatka
116 000 wspiera Orange Polska