logo ITAKA logo 116 000

Dla służb - kuratorzy

Przymusowe odebranie dziecka przez kuratora następuje  na mocy prawomocnego postanowienia sądu, przekazanego przez sąd do właściwego miejscowo zespołu kuratorskiej służby sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych. Kurator działa wyłącznie na zlecenie sądu - stąd nie można oczekiwać, że przyjście do kuratora i okazanie mu postanowienie sądu będzie skutkowało podjęciem przez kuratora czynności przymusowego odebrania dziecka. Właściwym do wykonania orzeczenia jest kurator miejsca faktycznego pobytu dziecka

Kurator jest organizatorem, a zarazem wykonawcą przymusowego odebrania dziecka - wyznacza miejsce i określa termin, w którym ta czynność zostanie wykonana (dziecko może być odebrane z każdego miejsca, w którym przebywa, także z terenu placówki oświatowej). Decyduje także, czy do wykonania czynności będzie mu niezbędna pomoc innych służb / osób np. funkcjonariuszy Policji, psychologa, pracownika socjalnego, itp.

Obowiązkiem kuratora jest zawiadomienie o wyznaczonym terminie i miejscu przymusowego odebrania osoby uprawnionej (rodzica / opiekuna, pod którego pieczę dziecko ma być przekazane po skutecznym wykonaniu czynności przymusowego odebrania), a także pozostałych osób mających uczestniczyć w czynności przymusowego odebrania (z wyłączeniem zobowiązanego, tj. osoby bezprawnie przetrzymującej dziecko, która nie zastosowała się do wydanego przez sąd orzeczenia). Brak osoby uprawnionej, która nie stawi się w wyznaczonym miejscu i czasie, skutkował będzie odstąpieniem przez kuratora od podjęcia czynności przymusowego odebrania dziecka. Uprawniony może działać za pośrednictwem osoby upoważnionej (pragmatyka postępowania wskazuje, że upoważnienie w formie pisemnej, zawierające dane osobowe, jak również numery dokumentów tożsamości umożliwiających identyfikację, podpisane zarówno przez uprawnionego, jak i upoważnionego, winno być przekazane kuratorowi, ewentualnie sporządzone w jego obecności).

 

Jeśli kurator napotyka na przeszkody w wykonaniu odebrania dziecka, będące skutkiem celowego działania ukierunkowanego na jej utrudnienie, dokona powiadomienia Prokuratury. Dodatkowo, jeśli utrudnienie to polega na ukryciu dziecka, a osoba zobowiązana do wydania dziecka nie chce ujawnić miejsca jego pobytu, kurator jest zobowiązany skierować do sądu wniosek o przymusowe sprowadzenie osoby zobowiązanej pod kątem uzyskania przez sąd oświadczenia o miejscu pobytu dziecka.

 

Przy wykonywaniu czynności służbowych kurator jest uprawniony do wydania funkcjonariuszom Policji polecenia usunięcia osób, których obecność może stanowić przeszkodę w wykonaniu czynności przymusowego odebrania dziecka. Na tym jednak kończy się zakres przysługujących mu uprawnień. O innych, ewentualnych czynnościach z zakresu przymusu bezpośredniego, czy też związanych z forsowaniem zabezpieczeń (zamków, zamkniętych drzwi, itp.) decydują asystujący funkcjonariusze Policji, zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami, wynikającymi z aktów normujących pragmatykę działania tej służby.

 

Kurator w każdej sytuacji może odstąpić od czynności przymusowego odebrania dziecka, o ile uzna, iż jej wykonanie naruszałoby dobro małoletniego i stanowiłoby uszczerbek niewspółmierny do pozostawienia go pod pieczą osoby, w sposób bezprawny przetrzymującej dziecko.

Przekazanie dziecka osobie uprawnionej następuje w miejscu wyznaczonym do wykonania czynności przymusowego odebrania dziecka. Kurator nie posiada żadnych uprawnień do dowożenia małoletniego dziecka osobie uprawnionej, stąd konieczność zapewnienia środka transportu dla dowiezienia dziecka do miejsca zamieszkania spoczywa na osobie uprawnionej.

Projekt współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu Daphne
Telefon w Sprawie
Zaginionego Dziecka i Nastolatka
116 000 wspiera Orange Polska