logo ITAKA logo 116 000

Dla służb - policja

Zarządzenie 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji, 5 czerwca 2012, poz. 29) – wyciąg

§ 3 ust. 1
Policja podejmuje poszukiwanie osoby zaginionej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaginięciu osoby. Zawiadomienie o zaginięciu osoby (…) przyjmuje się od osoby uprawnionej bezpośrednio po otrzymaniu takiej informacji.

§ 3 ust. 5
Zawiadomienie o zaginięciu osoby jest obowiązany przyjąć dyżurny jednostki Policji, do której zgłosiła się osoba uprawniona, lub wyznaczony przez niego policjant tej jednostki.

§ 3 ust. 6
Każdy pełniący służbę policjant (…), do którego zgłosi się osoba uprawniona jest obowiązany przyjąć od osoby uprawnionej zawiadomienie o zaginięciu osoby.

§ 7
Kategorię osoby zaginionej określa policjant sporządzający zawiadomienie o zaginięciu osoby, po dokonaniu analizy i oceny podanych w nim faktów i okoliczności, przy czym wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga kierownik jednostki Policji, w której przyjęto zawiadomienie o zaginięciu osoby.

§ 8
Osobie uprawnionej składającej zawiadomienie o zaginięciu osoby wydaje się potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby, sporządzone według wzoru (załącznik nr 3).

UWAGA!
Odesłanie do Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
Przyjmujący zawiadomienie o zaginięciu osoby powinien poinformować osobę zawiadamiającą o najbliższym znanym punkcie lub kontakcie do organizacji udzielającej pomocy prawnej lub psychologicznej rodzinom osób zaginionych, a w przypadku zaginięcia osoby małoletniej o całodobowej linii wsparcia 116 000 – Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka.

Odstąpienie od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby

§ 3 ust. 5
Odstępuje się od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby po upływie pięciu lat od daty jej zaginięcia.

§ 4 ust. 4
(…) Ustalenie, że osoba zaginiona jest zarejestrowana w KSIP jako zaginiona na terenie innej jednostki Policji powoduje odstąpienie od przyjęcia takiego zawiadomienia.

UWAGA!
§ 4 ust. 6
Ustalenie, ze osoba zaginiona jest poszukiwana w związku z prowadzonym postępowaniem karnym nie jest podstawą do odstąpienia od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby.

Projekt współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu Daphne
Projekt współfinansowany ze środków
The Velux Foundations
w ramach programu grantowego
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę