Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO”, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. informujemy, że:

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie Polityka prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych zwana dalej „Fundacją”.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw poprzez dane kontaktowe na stronie Polityka prywatności – e-mail: administracja@zaginieni.pl, telefon: 22 620 16 10 lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji: Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, skr.poczt.127, 00-958 Warszawa 66.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających porwanie rodzicielskie realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tzn. w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie danych osobowych dzieci, które mogły doświadczyć porwania rodzicielskiego, realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c RODO, tzn. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z poradnictwem oferowanym przez Fundację.

Dane osobowe dziecka, które mogło doświadczyć porwania rodzicielskiego, udostępniane są za zgodą rodzica zgłaszającego porwanie rodzicielskie, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Odbiorcy danych

Wskazane powyżej dane osobowe dzieci, które mogły doświadczyć porwania rodzicielskiego, Fundacja może udostępniać innym niezależnym odbiorcom wyłącznie w celach związanych z z poradnictwem oferowanym przez Fundację.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Wskazane powyżej dane osobowe dzieci, które mogły doświadczyć porwania rodzicielskiego, Fundacja może udostępniać innym niezależnym odbiorcom wyłącznie w celach związanych z poradnictwem oferowanym przez Fundację.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe osób zgłaszających jak i dane osobowe dzieci, które mogły doświadczyć porwania rodzicielskiego, będą przechowywane przez Fundację przez okres niezbędny do korzystania z poradnictwa oferowanego przez Fundację.

Prawa osób których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie swoich danych osobowych przez osobę zgłaszającą porwanie rodzicielskie w celu zgłoszenia do Fundacji jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak i przepisów o charakterze aktów prawa resortowego.

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Informacja na temat wykorzystania tych plików znajduje się na stronie Polityka prywatności.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www. Sposób zarządzania plikami cookies został przedstawiony na stronie Polityka prywatności.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: