Centrum Wsparcia i Mediacji

Kto może uzyskać pomoc w Centrum Wsparcia i Mediacji

 • Rodzice;
 • opiekunowie prawni;
 • pracownicy placówek opiekuńczo- wychowawczych;
 • dalsi członkowie rodzin zmagających się z problemem uprowadzenia rodzicielskiego.

Zadania zespołu prawnego w Centrum Wsparcia i Mediacji

1. Poradnictwo prawne
 • świadczenie poradnictwa prawnego z zakresu krajowego prawa rodzinnego, a także poradnictwo w zakresie spraw rodzinnych z elementem międzynarodowym w sprawach dotyczących uprowadzeń dziecka przez jednego z rodziców;
 • indywidualne podejście do każdej sprawy w celu udzielenia porady prawnej jak najbardziej dopasowanej do okoliczności danej sprawy;
 • przybliżenie rodzicowi skomplikowanych zagadnień prawnych związanych z uprowadzeniem dziecka, w tym procedur z tym związanych.
2. Podjęcie kontaktu z drugim rodzicem / opiekunem prawnym w celu wyjaśnienia konsekwencji wynikających z uprowadzenia dziecka oraz poinformowanie o możliwościach rozwiązania konfliktu
 • w zależności od okoliczności danej sprawy, prawnicy CWiM za zgodą rodzica zgłaszającego sprawę, podejmują próbę kontaktu z drugim rodzicem/opiekunem prawnym w celu uświadomienia oraz poinformowania o konsekwencjach wynikających z alienacji lub porwania rodzicielskiego;
 • podjęcie kontaktu umożliwia rodzicowi zajęcie stanowiska w sprawie;
 • prawnicy przekazują informacje o możliwych sposobach rozwiązania konfliktu;
 • zachęcanie do jak najszybszego i najmniej uciążliwego sposobu zakończenia powstałego sporu, w tym skierowania sprawy na mediację.
3. Pomoc merytoryczna w wypełnianiu wniosków do sądu czy do organu centralnego
 • do zadań prawników CWiM należy analiza przedstawionego przez rodzica stanu faktycznego i stanu prawnego sprawy, po dokonaniu, której mogą udzielić konkretnych porad prawnych;
 • wskazanie jakiego rodzaju pisma oraz wnioski można składać do sądów, a także innych instytucji;
 • w sprawach z zakresu międzynarodowych uprowadzeń rodzicielskich, w których zastosowanie mają przepisy Konwencji haskiej, prawnicy CWiM pomagają w wypełnianiu odpowiednich wniosków (m.in. wniosek o nakazanie powrotu dziecka lub wniosek o wykonywanie prawa do osobistych kontaktów) do Organu Centralnego.
4. Przekazanie danych kontaktowych do właściwych instytucji i organizacji w Polsce i za granicą
 • w celu zapewnienia możliwie najbardziej dopasowanego wsparcia, prawnicy CWiM w zależności od okoliczności danej sprawy, przekazują zainteresowanemu rodzicowi dane kontaktowe do różnego rodzaju instytucji, które zajmują się sprawami z zakresu uprowadzeń rodzicielskich, mających swoje siedziby zarówno na terytorium Polski, jak i za granicą;
 • do ww. instytucji należą m. in. siostrzane organizacje Fundacji ITAKA za granicą, placówki dyplomatyczne, organy centralne itd.
5. Przekazanie sprawy do psychologa lub skierowanie na mediację
 • prawnicy Fundacji ITAKA są świadomi, że uprowadzenie dziecka jest dla rodzica sytuacją niezwykle obciążająca psychicznie. Mając na względzie dobro zgłaszającego się rodzica w sytuacji kryzysu psychicznego prawnicy starają się skierować taką osobę do psychologa Centrum Wsparcia i Mediacja, który udzieli odpowiedniego wsparcia;
 • poszerzanie świadomości rodziców w zakresie negatywnego wpływu konfliktu oraz jego eskalacji zarówno na samych rodziców jak i na dziecko;
 • działania prawników Fundacji ITAKA są ukierunkowane na polubowne zakończenie powstałego między rodzicami sporu, a w szczególności skierowanie skonfliktowanych rodziców na mediację.
 6. Informowanie odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia dziecka
 • w przypadku uzyskania informacji, o zaistnieniu uzasadnionej obawy wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka, prawnicy Fundacji ITAKA mogą skierować zgłoszenie do odpowiednich służb w celu podjęcia przez te służby niezwłocznych działań zgodnie z ich kompetencjami. 
 • pomoc tego rodzaju może być świadczona w sytuacji, w której osoba zgłaszająca jest osobą, która nie posługuje się językiem polskim, a co za tym idzie, podjęcie kontaktu z odpowiednimi służbami byłoby z tego powodu utrudnione.

Czynności pozostające poza kompetencjami prawników CWiM

 • reprezentacja beneficjentów przed sądami;
 • pełnienie funkcji pełnomocników (np. składanie wniosków w sądzie w imieniu beneficjenta);
 • publikacja wizerunku w sytuacji, w której dziecko nie jest poszukiwane przez Policję;
 • pomoc w wykonywaniu wyroków sądów (brak możliwości uczestniczenia w odbiorach kuratorskich).

Zadania zespołu psychologów w Centrum Wsparcia i Mediacji

1. Wsparcie psychologiczne i emocjonalne
2. Wsparcie w szukaniu możliwych rozwiązań 
3. Psychoedukacja

Może być traktowana jako forma terapii dla rodziny. W trakcie rozmów z rodzicami opowiadamy, jakie są skutki długotrwałych konfliktów między rodzicami, zerwanej więzi z alienowanym rodzicem. Podajemy przykłady zachowania dzieci, które można np. obserwować w kontaktach z rodzicami w domu, w szkole z rówieśnikami i nauczycielami/wychowawcami, dalszą rodziną. Wskazujemy, jak dziecko może sobie radzić z przeżywanym stresem.

4. Pomoc w uświadomieniu rodzicom potrzeb dzieci w trakcie rozwodu rodziców – są to:
 • bycie kochanym, zauważonym i zaopiekowanym – zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie
 • utrzymanie kontaktu z obojgiem rodziców, z rodzeństwem, a także z dalszą rodziną ze strony każdego z rodziców
 • dorastanie w środowisku domowym zapewniającym stabilizację, poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozwijania swoich zainteresowań, zabawy oraz nawiązywania bliskich relacji
 • brak konieczności wybierania pomiędzy rodzicami czy opowiadania się po jednej ze stron konfliktu
 • zrozumienie sytuacji, w jakiej się znajduje oraz przeżycie i odreagowanie tego na własny sposób
5. Uświadamianie rodzicom skutków psychicznych związanych z alienacją rodzicielską –  może ona sprzyjać pojawieniu się u dziecka:
 • objawów psychosomatycznych (np. bóle brzucha)
 • problemów ze snem i apetytem
 • zaburzeń lękowych i depresyjnych
 • obniżonej samooceny
 • uzależnienia (behawioralnego lub chemicznego)
 • zachowań autoagresywnych (m.in. samookaleczenia)
 • zachowań agresywnych
 • myśli, a nawet prób samobójczych
6. Skierowanie do prawnika lub na mediację
7. Przedstawienie zalet mediacji i różnic z psychoterapią
Mediacja rodzinnaTerapia rodzinna
▪ Interwencja lub podejście stosowane jako pomoc rodzinie w kryzysie
▪ rozwiązać kwestie sporne
▪ strony samodzielnie wypracowują akceptowalne porozumienie
▪ ograniczony wgląd we własne emocje, nastawienie na poznanie potrzeb
▪ zmiana w rozumieniu drugiej strony, stosowanie się do zapisów porozumienia
▪ wyleczyć zaburzone relacje
▪ przeprowadza przez zmiany, utrzymuje rodzinę jako wspólnotę
▪ praca z emocjami służy rozwojowi osobistemu
▪ obserwowalna zmiana w funkcjonowaniu rodziny jako całości
▪ poprawa funkcjonowania i polepszenie stosunków międzyludzkich i wewnątrzrodzinnych
8. Przedstawianie konsekwencji konfliktów dla stanu psychofizycznego dziecka
9. Wsparcie w poszukiwaniu oferty warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców

Czynności pozostające poza kompetencjami psychologów CWiM

 • Psychoterapia indywidualna lub psychoterapia par
 • Wystawianie opinii i diagnoz
 • Pełnienie roli świadka w sądzie
 • Poradnictwo

Do mediacji można przystąpić na każdym etapie konfliktu

W Polsce, problemem, który często się pojawia, jest przekonanie, iż mediację można rozpocząć tylko na początku lub jeszcze przed rozpoczęciem się postępowania sądowego. Takie mylne przekonanie często wpływa na fakt, iż rodzice nie są chętni na przeprowadzenie mediacji.

1. Pięć ważnych zasad mediacji

Mediator podczas spotkań mediacyjnych przestrzega i stoi na straży pięciu ważnych zasad:

 • dobrowolność (mediator upewnia się, że każda strona przyszła na spotkanie z własnej chęci),
 • neutralność mediatora (mediator nie jest zwolennikiem żadnego z wypracowywanych rozwiązań, nie udziela rad, nie narzuca swojego systemu wartości czy światopoglądu, nie ocenia i nie rozstrzyga kto ma rację),
 • bezstronność mediatora (mediator traktuje każdą stronę z takim samym szacunkiem i uwagą, nie wyróżnia nikogo, nikomu nie sprzyja),
 • samodzielność stron w podejmowaniu decyzji (strony same podejmują decyzje co do dalszych kroków i działań),
 • poufność (mediator zachowuje dla siebie informacje i fakty, które usłyszał od stron, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku lub gdy jest mowa o zamiarze popełnienia przestępstwa)
2. Zadania mediatora
 • mediator orientuje strony na przyszłość,
 • pomaga w redukcji lęku i innych nieprzyjemnych uczuć związanych z przeżywaniem konfliktu,
 • wspiera w szukaniu sposobów na rozwiązywaniu konfliktu,
 • pomaga w wypracowaniu porozumienia i osiągnięciu ugody,
 • towarzyszy w akceptowaniu konsekwencji decyzji jakie strony podejmą
3. Przebieg pierwszego spotkania mediacyjnego

Spotkanie to poświęcone jest na zapoznanie mediatora przez strony z kwestiami spornymi oraz zapoznanie stron przez mediatora z zasadami mediacji, podczas spotkania mediator będzie zainteresowany poznaniem perspektyw sytuacji spornej każdej ze stron, poinformuje o zasadach, będzie budował atmosferę zaufania

4. Zalety mediacji
 • dają oszczędność czasu i pieniędzy,
 • redukują odczuwany stres,
 • umożliwiają utrzymanie relacji rodzice-dzieci,
 • powodują, że strony kontrolują jaki będzie rezultat mediacji,
 • ułatwiają komunikację między skonfliktowanymi stronami,
 • są nieformalne, poufne, zorientowane na przyszłość
5. Korzyści z mediacji – garść danych liczbowych

Rodzice, którzy mediują, są dwukrotnie bardziej zadowoleni, porozumienia mediacyjne są bardziej przestrzegane niż wyroki sądowe, wzrasta współpraca między rodzicami, rodzice koncentrują się na potrzebach dzieci

 • 70-90% osób korzystających z pomocy mediatora ocenia mediacje pozytywnie i są gotowe polecić mediacje znajomym
 • dzięki mediacjom możliwe jest wyegzekwowanie porozumienia w 80% spraw